روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

به نام خدا
روز ایمنی و آتش نشانی گرامی باد

در روزی که پیام وزیر نفت در گرامیداشت ۷ مهر روز ایمنی و آتش نشانی را می خواندم، یاد وزیر جاودان نفت ایران محمدجواد تندگویان در ذهنم زنده شد.
۳ مهر ۱۳۵۹ اولین روز وزارت و ۴ روز بعد از آن حمله دشمن بعثی به پالایشگاه آبادان و نمایش عاشورایی آتش نشانان جهت مهار آتش و چشیدن طعم شیرین شهادت در تاریخ کشور ثبت شد.
یک ماه بعد همان سال در ۹ آبان ۱۳۵۹ محمدجواد تندگویان در حالی که تنها ۳۰ سال داشت برای بازدید پالایشگاه بمب باران شده به آبادان رفت و اسیر شد.
آنچه که مشخص است بعد از گذشت ۴۱ سال از آن روزها، آتش نشانان مان همان آتش نشانان هستند و اگر پاالیشگاهی آتش بگیرد جان شان را برای کشور می گذارند و امید داریم وزیر جدید نفت ایران نیز همچون همتای دولتی و هم دانشکده قدیمی اش عاشورایی عمل کند.

۷ مهر روز جان برکفان کشور گرامی باد
مهرداد جهانی
شرکت مهندسی ایمنی پارا
مهر ۱۴۰۰